✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : شوخی کردم... هر چی باشه قابل مقایسه با ریاضی و فیزیک نیس.... منم شیمی رو از بقیه درسا بیشتر دوس دارم... ولی دوس داشتم معماری بخونم یا دکراسیون داخلی
2013-10-15T09:19:40+03:30
alibasirat: مگه رشته دکوراسیون داخلی هم داریم؟
2013-10-17T12:36:54+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : اگه ریاضیم خوب بود کارشناسی معماری می خوندم ارشد دکراسیون داره... یا می تونستم فنی حرفه ای یا کاردانش برم!
2013-10-29T08:19:59+03:30