دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی شریف، خانم زهرا راشدی به عنوان یکی از برندگان عکاسی شیمی سال ۲۰۱۳ جامعه علمی و انجمن تخصصی شیمی آلمان انتخاب شد.