✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : سواره جان اون قضیه کاملن فرق داره متوجه مطلب نشدی... بعد مرگ فقط از کسی خاطره داریم تو ذهنمونه ک به مرور زمان کمرنگ تر میشه... ولی بازیگران و خواننده هایی که فوت شدن با شنیدن صدا و دیدن طرف انگار باز هم زنده شدن... قانون رائول و بلدم ولی نگاش میکنم و رائول و نمیبینم... شما میبینی؟ صداشو میشنوی؟ اینی که شما گفتی بحثی بود تو دین و زندگی دبیرستان بود... از لحاظ عرفانی و دینی
2014-11-18T20:47:14+03:30
ابراهیم سواره: من عرض کردم (نه ،تنها )صدا نیس و یه چیزیای دیگم هس و کلا که منکر جمله شما نشدم جهان چون خط و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خویش نیکوست
2014-11-18T23:19:24+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : آقا سواره ی گل درست میفرمایین حق باشماس
2014-11-19T07:57:13+03:30