استاد شیمی داشت با کلی هیجان درس می داد و می گفت از هیدروژن به اکسیژن، از اکسیژن به نیتروژن؛

یهو از ته کلاس گفتم: نیتروژن به گوشم!
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : آقا سواره خوش بحالتون ما از تایم ناهارمون میزنیم ک بریم سره کلاس جا بگیریم...ولی بازم گاهی میشه ک دست از پا دراز تر میریم ته کلاس می شینیم
2014-03-11T21:06:29+03:30
nima862: ma kolan 11 nafarim sandali khali ziyad
2014-03-13T21:35:14+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : وای اینا چ باحالن سارا
2014-03-15T02:39:00+03:30