✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : آها من منظورم دکتر پائولو مائولو بود دور از جونشون
2014-07-23T03:50:50+04:30
alibasirat: کی مرده?
2014-07-23T07:16:42+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : چوکک هیشکی نمرده سو برداشت بود
2014-07-25T19:04:07+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : درسته.... منم هدفی باسه زندگیم ندارم
2014-07-16T03:48:01+04:30
ابراهیم سواره: من داشتم خ گنده بود له مون کرد D:
2014-07-18T17:31:58+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : آقا سواره من میدونم شما مث تام هستی تو تام و جری... له که شدی یه مین بعدش دوباره گنده میشی... گنده شدنت و ببینیم صلواتــــــــــــــــــــ
2014-07-19T04:07:55+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : عجب رسمیه ! ! ! !
2014-07-14T05:34:15+04:30
alibasirat: رسم زمونه!!!
2014-07-16T06:14:26+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : قصه ی برگ و باد خزونه ! ! !
2014-07-19T04:13:29+04:30