کدومو قبول داری؟؟؟
یک مول از ذرات آهن یا دوصد خروار جو هر دو بسیارند اما این کجا و آن کجا
غنچه ی یاس سفید و هیدروژن سولفیدِ گاز هر دو بو دارند اما این کجا و آن کجا
نانولوله های کربن دار و الیاف کتان هر دو چون مارند اما این کجا و آن کجا
تک درخت سیب باغ و ذره های یک اتم هر دو پُر بارند اما این کجا و آن کجا
تفلونِ دیگ حلیم و رشته ی فرش و گلیم هر دو بَسپارند اما این کجا و آن کجا
آلکانی راست زنجیر و یکی هم شاخه دار هر دو همپارند اما این کجا و آن کجا
آبِ باران اسیدی یا که آب گرم دوش هر دو می بارند اما این کجا و آن کجا
رازی و شایان که در شیمی به عالَم شهره اند ! هر دو همکارند اما این کجا و آن کجا