ناسا براى اينكه تاثيرات موادمخدر و روان گردان را بررسى كند، تعدادى عنكبوت را درمعرض اين مواد قرارداد تا تاثير مواد بر تارهايشان وعملكرد مغزى شان رابسنجد!نتايج فوق حاصل اين تحقيق است!