✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : خیلی دیر شده ولی روزت مبارک سارا جان
2017-03-16T15:55:36+03:30
سارا كاوه: سپاس مژگان شیمیست جانم
2017-04-22T22:43:30+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : سارا جان ی خلاصه ای از متن بالا میزاشتی باسه تنبلا ک حال چن پاراگراف انگلیسی خوندن ندارن
2017-03-16T15:56:19+03:30
سارا كاوه: مطمئن بودم همه زرنگ هستن
2017-04-22T22:44:05+04:30
Abū Bakr Muhammad ibn Zakariyyā al-Rāzī, was a Persian polymath, physician, alchemist, philosopher, and important figure in the history of medicine.
Al-Razi took a serious interest in chemistry and in the preparation of medicines, and is sometimes referred to as the father of modern pharmacology.
He is known to have perfected methods ofdistillation and extraction, which contributed to his studies of sulfuric acid(by dry distillation of vitriol, al-zajat), andalcohol. These studies paved the way for other Islamic alchemists.
Today is his birthday anniversary.I congratulate this day to all chemists.
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : دمش گرم :>
2016-08-24T20:59:55+04:30
سارا كاوه: بله مطالب زیبایی در مورد شیمی مینویسند قلمشان روان
2016-08-25T10:12:49+04:30
mohsendm: آفرین
2017-02-26T19:54:26+03:30
سارا كاوه: درس عبرتی برای بقیه شیمیستها فعالیت داشته باشید لطفا
2016-08-23T18:31:16+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : شیمی علم نیس هنره
2016-08-24T21:01:03+04:30
سارا كاوه: بله واقعا .هنری که تجلی زیبایی خدا وند را لحظه به لحظه میبینیم
2016-08-25T10:12:06+04:30