✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : نه بابا این دوستای ما سرشون هر روز شلوغ میشه و بی مهریشون بیشتر
2016-06-13T21:08:08+04:30
سارا كاوه: یعنی جامعه مجازی شیمیست ها داره به دست فراموشی میره چقدر غمناک
2016-08-25T10:07:32+04:30
سارا كاوه: ما اول که عضو این جامعه شدیم مثل کودکانی نوپا بودیم ولی حالا که شیمیست شدیم کسی نیست
2016-08-25T10:08:27+04:30