✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : من احساس گناه میکنم آخه احساس میکنم تو همه چی حق بقیه رو خوردم... مثلن تو خوشگلی، باهوشی و غیره
2015-02-13T06:48:23+03:30
ابراهیم سواره: اعتماد به سقفو و.... اینام هستن
2015-02-13T12:11:16+03:30
سارا كاوه: :0
2015-03-08T21:15:25+03:30
ابراهیم سواره: بله نزدیکتر از رگ گردن.
2015-01-25T17:08:07+03:30
greenchem: همیشه و هر زمان
2015-02-24T16:29:16+03:30
سارا كاوه: درسته
2015-03-08T21:10:04+03:30