✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : سارا میشه وقتی بابا شدی ، من عروست بشم ؟؟؟
2015-02-13T06:54:16+03:30
سارا كاوه:
2015-03-08T21:18:13+03:30
سارا كاوه: من آخه بابا میشم
2015-03-08T21:19:38+03:30
« من از امتحان سخت نالیده ام پس از حق به امید تو مانده ام
به من نمره ای ده که شادان شوم که گر ده بگیرم پریشان شوم »
من به اشتراک گذاشته پیام رو از alibasirat.
ابراهیم سواره: زیبا بود
2014-12-24T10:18:22+03:30
greenchem: خیلی معناداره
2015-02-24T16:29:52+03:30
سارا كاوه: صحیح می فرمایید
2015-03-08T21:09:26+03:30
ابراهیم سواره: خدا رحمتش کنه
2014-12-24T10:18:38+03:30
سارا كاوه: خدای رحمتش باد.مردی نازنین و خوش صدا بود.
2014-12-24T15:05:32+03:30
greenchem: خیلی دوسش داشتم
2015-03-09T16:22:31+03:30
ابراهیم سواره: خب نمیخوان بگین این چیه؟؟؟ بلورای چ ماده ایه ؟؟؟
2014-12-24T10:19:53+03:30
greenchem: چقدر زیباست... همه باید به شیمی سر تعظیم فرود اورند...
2015-02-22T11:25:42+03:30
سارا كاوه: صحیح است آفریده ی خدا زیباست و ما با کمک علم شیمی به مطالعه ان می پردازیم
2015-03-08T21:14:44+03:30
alibasirat: عقل با هوش فرق داره.البته کلا زن ناقص العقله چرت محضه
2014-12-15T19:10:49+03:30