سارا كاوه: منم أنا كارنينا را خواندمش خيلي عاليه جنايات و مكافات را هم دارم ميخونم
2014-12-04T11:30:23+03:30
سارا كاوه: لطفا هركسي اطلاعاتي در مورد كتاب هاي خوب داره به اشتراك بكذاريد مثل شيميست محمدي
2014-12-04T11:31:54+03:30
alibasirat: قلعه دیجیتالی دن براون کتاب قشنگیه
2014-12-10T06:21:53+03:30
خانه دوست كجاست؟
در فلق بود كه پرسيد سوار
آسمان مكثی كرد
رهگذر شاخه نوری كه به لب داشت
به تاريکی شبها بخشيد و به انگشت
نشان داد سپيداری و گفت
نرسيده به درخت
كوچه باغی است كه از خواب خدا
سبزتر است
و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است
ميروی تا ته آن كوچه
كه از پشت بلوغ سر به در می آرد
پس به سمت گل تنهايی می پيچی
دو قدم مانده به گل
پای فواره جاويد اساطير زمين می مانی
و تو را ترسی شفاف فرا می گيرد
كودكی می بينی
رفته از كاج بلندی بالا
جوجه بر می دارد از لانه نور
و از او می پرسی
خانه دوست كجاست؟
من به اشتراک گذاشته پیام رو از sajjad1990.
سارا كاوه: در اين جا از فاير كلس استفاده شده عكس اول از سمت جب
2014-11-26T19:12:00+03:30
ابراهیم سواره: قشنگن
2014-11-29T00:52:54+03:30
سارا كاوه: بله زيباست
2014-11-30T11:32:50+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : وای سارا دکوراسیون ها رو ببیــــــــــــــــــــــن ... دختر معرکه ان... بازم بزار دوس دارم
2014-11-14T01:05:46+03:30
alibasirat: ازدکوراسیون های خانوم کاوه دومی ردیف بالا به ایرانی هایکم نزدیکه قشنگه
2014-11-14T11:55:26+03:30
سارا كاوه: جشم مزكان جونم
2014-11-26T19:01:45+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : وای خداااااااااااااااا چقد قشنگهههههه سارااااا پستای زیبات هزار تا لایک داره
2014-11-14T01:08:24+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : من از همین تریبون اعلام میکنم.. شیمیستی که سرویس عروسیش این شکلی نباشه شیمیست نیس ک
2014-11-14T01:09:49+03:30