✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : امیدوارم
2014-10-06T17:53:30+03:30
greenchem: پس ذهن بزرگی داشته باشیم ولی...
2015-02-25T19:04:59+03:30
سارا كاوه: ان شا الله که همه ی ما جز گروه اول باشیم
2015-03-08T21:08:39+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : دست خط خودته سارا ؟؟؟؟؟؟؟؟
2014-09-24T14:24:23+03:30
سارا كاوه: خير ،دستخط اقاي بنيامين بهادري است از فيس برداشتم
2014-09-29T11:46:49+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : خوشگلِ
2014-10-06T17:53:52+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : ای خدا هیچ وقت تنهامون نزار آمــــــــــــــــــــــــــــــــــین
2014-09-24T14:25:42+03:30
سارا كاوه: امين
2014-09-29T11:47:30+03:30
نوید: اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم
2014-09-23T21:00:56+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : سارا و آقا نوید فوق العاده بود
2014-09-24T14:26:44+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے :
2014-09-15T16:31:12+04:30
نوید: جای پولدارهای دنیاست تابلوئه به بورا بورا می خوره
2014-09-16T18:03:30+04:30
سارا كاوه:
2014-09-17T20:32:38+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : یعنی چی؟
2014-09-11T15:59:42+04:30
سارا كاوه: در شكل١:من شما رادوست دارم ولي ما با هم متفاوت هستيم و شكل٢:نمي تو نيم با هم باشيمشكل٣:آه اما ما مي توانيمشكل٤:وأين راه حل(محلول)شماست.
2014-09-14T09:10:12+04:30
سارا كاوه: متشكرم مزكان جون
2014-09-10T12:24:36+04:30
ابراهیم سواره: الکترون
2014-09-10T14:37:46+04:30
ابراهیم سواره: آقای دوست محمدی ممنون، جالب بود.
2014-09-10T14:39:21+04:30
سارا كاوه: بارسي رآهم باس ميدارم
2014-09-10T12:28:28+04:30
نوید: راستش فکر نمی کنم کرنبری همون زغال اخته باشه انگلیسی زغال اخته می شه Cornus mas
2014-09-10T17:51:52+04:30
سارا كاوه: بله cornus mas هم زغال اخته معني ميدهد و cranberries همين معنا را مي دهد
2014-09-11T09:46:01+04:30