✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : بله حتمن
2014-07-08T01:22:24+04:30
alibasirat: میشه بگید افتادن چجوریه.من تاحالانیوفتادم.ارزششوداره یبار تست کنم?
2014-07-11T09:02:01+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : آره مستر بصیرت... خیلی کیف داره
2014-07-13T03:18:06+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : سارا این دختره کوشیکه همون دختره اس که عکسش رو پروفایلته؟
2014-06-24T21:26:12+04:30
سارا كاوه: بلي
2014-06-25T14:22:49+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : خخخخخ چ بامزه اس
2014-06-25T21:24:31+04:30
سارا كاوه: ببخشيد
2014-06-25T14:22:59+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : خدا ببخشه
2014-06-25T21:24:46+04:30
ابراهیم سواره: آدم ها موقع دعوا خود واقعی شان می شوند . جالب بود.
2014-07-12T19:54:27+04:30
سارا كاوه: با جدول تناوبي!!!!ساعت؟؟؟
2014-06-25T14:23:31+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : خب چ ربطی بین عنصر ها و اعداد ساعت هس وجود دارد؟
2014-06-25T21:25:43+04:30
ابراهیم سواره: طرح قشنگیه
2014-07-12T19:20:24+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : آقا ما آبانی هستیم...
2014-07-13T03:19:16+04:30
alibasirat: منم آبانی ام.پرچم آبانی ها بالاست
2014-07-13T16:40:27+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : پرچم بالاس
2014-07-14T05:41:21+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : سارا شما 1996 متولد شدی؟ خواهر نکن اینطوری ی لحظه فک کردم سن مادرتو دارم
2014-06-19T11:42:36+04:30
سارا كاوه: به روي جشم
2014-06-24T16:42:33+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : چشمت بی بلا
2014-07-13T03:20:32+04:30