شما نمی توانید دنیا را تغییر دهید اما می توانید با شخصیتی که دارید در این دنیا حضور یابید
alibasirat: من ازمادی گراهابدم میاد
2013-11-11T15:05:49+03:30
alibasirat: ولی مادیات اولویت دوم داره نه اول
2013-11-13T08:10:28+03:30
سارا كاوه: بله درست می گویید
2013-11-14T13:04:06+03:30
سوال : به نظر شما وقتی دانشمندان دو ایزوتوپ از هلیم را کشف کردند ، چه گفتند ؟

جواب : هه هه (He He)
من به اشتراک گذاشته پیام رو از manelio.
میان ارزوو معجزات خداونددیواری است به نام اعتماد پس اگر دوست داری به ارزوهایت برسی به خدا باتمام وجود اعتماد کن. التماس دعا