روزكار عجييبي است هرموفقيتي كه به موفقيت هايت أضافه مي شود يا يكى إز دوستانت كم يا يك دشمن اضافه شود
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : من کم نمیشم... ب موفقیتت برم
2013-10-31T14:34:21+03:30
سارا كاوه: به شما که اطمینان کامل دارم
2013-11-03T09:34:42+03:30
گاهی باید به تنهایی بایستی تا مطمئن شوی هنوز هم می توانی
hello friends .I am the new member of alivechem .I study chemistry.
alibasirat: آخه دانشگاه آزاد وبه آکسفوردمیزنید.بدترین فحش ممکنوبه دانشگاه آکسفورد دادین اصلاسطح علمیش رفت زیر سوال
2013-10-28T15:19:17+03:30
سارا كاوه: The most important thing is science not the place
2013-10-28T21:00:58+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : خخخخخخخخ درسته... درسته... جیغ و دست و هورا ک ک ک ک
2013-10-31T14:35:48+03:30