هر ذلیلی که حق عزیز کند***********کی تواند او را ذلیل کند
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : به به خدا همتون رو عزیز بفرماید
2014-09-08T21:22:05+04:30