سارا كاوه: پس چی دوست داری توشه ات شود؟ 1-پسته 2-پفک 3-کتک 4-هیچ کدام )قول میدم بدون توشه برم فقط ولم کنید
2014-05-11T21:30:37+04:30
ابراهیم سواره: من تقوی اگه ولت کنن که نمیری
2014-05-12T16:25:06+04:30