اخیرا مشاهده شده که در سرویس های اجتمایی مانند وایبر و....جاسوسی هایی به وجود امده لطفا از در ج اطلات خود در این شبکه های اجتمایی پرهیز کنید.میری مسئول ارتباطات بسیج م5ن2