✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : قضیه این ناپلئونی چیه؟
2015-07-15T22:42:47+04:30
mohsendm: خخخخ
2015-07-15T23:28:21+04:30
alibasirat: خانم عابدی فکرکنم بیشتر ماهواره نگاه میکنن تاتلویزیون ایران :d
2015-07-16T04:42:25+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : ما ماهواره نداریم آقا بصیرت تیکه های سریالیه؟ من تی وی نیگا نمیکنم
2015-07-16T19:12:22+04:30