✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : اوخوداااا نیگاااش کن چقد ناز آب میخوره ... اینو دیدم قبلن ... جنگل آتیش گرفته بوده آقاهه این کوالا رو نجات داده داره بهش آب میده چقد مهربون ... خوبه کوالاهه فرار نکرده... منم میخام گنجشک بگیرم نازش کنم همش در میرن بی لیاقتن دیه
2015-07-08T14:14:03+04:30