- هیدروژن گازی H2 در زمین وجود ندارد و بصورت ترکیبی مثلاً با اکسیژن بصورت H2O وجود دارد.
- یکی از کاربردهای هیدروژن بعنوان سوخت در موشک های فضایی است.