برای پاییز دوست داشتنی

باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست
داستان از میوه های سربه گردونسای اینک خفته در تابوت پست خاک می گوید .
باغ بی برگی
خنده اش خونیست اشک آمیز
جاودان بر اسب یال افشان زردش میچمد در آن .
پادشاه فصلها ، پائیز .
سارا كاوه: پاییز فصل رنگ های زیباست
2014-09-22T16:21:15+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : پاییزتون رنگی رنگی
2014-09-24T14:27:24+03:30