ای دلبر ما، مباش بی دل، بر ما یک دلبر ما، به از دو صد دل، بر ما
نه دل بر ما، نه دلبر، اندر بر ما یا دل ، بر ما فرسـت و یا دلبـرِ ما.