بودن

یا نبودن...

بحث در این نیست

وسوسه این است.
شراب ِ زهر آلوده به جام و

شمشیر به زهر آب دیده در کف دشمن

همه چیزی

از پیش روشن است و حساب شده

و پرده در لحظه معلوم فرو خواهد افتاد.
ابراهیم سواره: و پرده در لحظه معلوم فرو خواهد افتاد ، همیشه اینطوریه یعنی
2014-09-04T17:32:06+04:30