بیا بگیر از چهره ام غم و شب و تب، هر سه را / مرا به طوفان داده ای خودت کجایی....
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : وایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی لایک برادر لایک
2014-09-02T14:04:09+04:30