✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : چقد سخت معنیش چی میشه؟
2014-09-02T14:10:26+04:30
نوید: در حقیقت اسم یه کتاب هست از اوریانا فالاچی با عنوان \" زندگی، جنگ و دیگر هیچ\" که یه گزارش و خاطره نویسی هست مربوط به موقعی که در جنگ ویتنام خبرنگار بوده و چند صفحه ای هم درباره مکزیک داره.در کل کتابی هست که ارزش خوندن داره. نشر: امیرکبیر مترجم : لیلی گلستان
2014-09-02T15:40:59+04:30