✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : واییییییی خدا مردم از خنده
2014-05-11T15:49:21+04:30
ابراهیم سواره: اینو یکی از بچه ها توفیسبوک زحمتشو کشید کلی ازش استقبال شد
2014-05-12T16:18:16+04:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : آره واقن باحالِ دمش گرم
2014-09-02T15:06:44+04:30