14مارچ (3/14) به عنوان روز جهانی عدد پی اعلام شده است.