خبری نیست از شیمیست های عزیز.شیمی زنده دارد حیاتش را از دست می دهد.
ابراهیم سواره: شما حیاتی میبینی اینجا !!!!!!!!!!!
2017-02-20T12:19:44+03:30
mohsendm: خخخ
2017-02-27T14:01:39+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : حیات چن نفره!؟
2017-03-16T15:55:04+03:30
سارا كاوه: هر چی بیشتر بهتر
2017-04-22T22:43:10+04:30
سارا كاوه: خیر جناب سواره
2017-04-22T23:30:13+04:30