عکس قبلیو گشت ارشاد فیلتر کرد
یه بار دیگههه... آهاییییییییی شیمی زنده ها کوشین؟
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : آره آقای دوست محمدی دیگه ما رو ندوس
2016-01-13T21:21:49+03:30
سارا كاوه: حاضر
2016-01-16T17:23:06+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : سارای گلم منو شما ک همیشه حاضریم... بقیه نیستن هیچ وقت
2016-01-25T02:20:18+03:30
ابراهیم سواره: خانوم عابدی مام باس جم کنیم بریم
2016-02-10T15:08:36+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : واقعنی؟؟ شما ک یه بار جم کردی رفتی... لطف کردی برگشتی
2016-02-11T20:24:28+03:30
ابراهیم سواره: نه دیگه دقت نکردید چی فرمودید ، من جم نکردم ،فقط رفتم جم کردن در این فضاها ینی اینکه مثلا پست ها و مطالبتم پاک کنی
2016-02-11T23:58:09+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : باشه اصن حق باشما... بمونید فقط
2016-02-13T15:04:47+03:30