علی بصیـــــــــــــرت! تولدت مبـــــــــــــــــــــــــارک از طرف خودمو بچه های شیمی زنده بهترینا رو از خدای بزرگ برات آرزو می کنم!!!!
alibasirat: خیلی ممنون.
2015-11-15T18:14:11+03:30
alibasirat: ازکجا دقیقا فهمیدید? من خودم خبرنداشتم
2015-11-15T18:14:35+03:30
سارا كاوه: جناب بصیزت تولدتان مبارک. با شد
2015-11-16T21:29:41+03:30
ابراهیم سواره: اگرچه دیر شد ، معذرت، تولدتون مبارک
2015-11-18T10:52:43+03:30
✔ مـــ ـژگاלּ ★ عابدے : خواهش میکنم علاقه زیادی دارم تفلدا یادم بمونه
2015-11-18T19:12:18+03:30
سارا كاوه:
2015-11-21T22:20:23+03:30